Náplň činnosti styčných kancelárií

Styčné kancelárie EP sú zodpovedné za vykonávanie komunikačných činností inštitúcie na miestnej úrovni. Zameriavajú sa na posilňovanie informovanosti občanov o vplyve Európskeho parlamentu na ich každodenný život a ich podnecovanie k účasti na európskom demokratickom procese.

Kancelárie komunikujú a spolupracujú s občanmi a so zainteresovanými subjektmi, udržiavajú kontakty s celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi médiami a poskytujú podporu poslancom Európskeho parlamentu pri výkone oficiálneho mandátu v členských štátoch.

Komunikácia a spolupráca s občanmi

Styčné kancelárie komunikujú a spolupracujú s miestnym obyvateľstvom a zvyšujú informovanosť o tom, čo je Európsky parlament, čo robí a aké hodnoty presadzuje, ako aj o tom, aký má jeho činnosť vplyv na každodenný život občanov.

Na tento účel

 • budujú, rozširujú a riadia sieť zainteresovaných občanov;
 • uskutočňujú komunikačné kampane, k čomu patrí aj organizovanie podujatí a výstav;
 • propagujú diskusie o aktuálnych otázkach riešených na úrovni EÚ, aby podporili účasť občanov na európskej parlamentnej demokracii;
 • prinášajú informácie o úlohe Európskeho parlamentu a odpovedajú na žiadosti o informácie.

Komunikácia a spolupráca so zainteresovanými stranami a mienkotvorcami

Medzi zainteresované strany patria celoštátne, regionálne a miestne orgány, skupiny občianskej spoločnosti, siete, združenia, učitelia, školy, univerzity, think-tanky a sektorové organizácie, orgány EÚ atď. Styčné kancelárie takisto nadväzujú a budujú vzťahy so strategickými zainteresovanými stranami.

Na tento účel

 • propagujú diskusie o európskej legislatíve a legislatívnej práci poslancov;
 • zaisťujú, aby zainteresované strany dostávali cielené informácie o oblastiach, ktoré pre ne majú osobitný význam;
 • spolupracujú s učiteľmi a akademickými organizáciami a poskytujú vzdelávacie materiály;
 • zapájajú ich do činností súvisiacich s presadzovaním hodnôt EÚ a demokracie a poskytujú im pri týchto činnostiach podporu
 • komunikujú a spolupracujú s celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v členských štátoch.

Komunikácia a spolupráca s médiami

Styčné kancelárie EP proaktívne poskytujú celoštátnym, regionálnym, miestnym a špecializovaným médiám správy o dianí v EÚ, ako aj o diskusiách a rozhodnutiach Únie.

Na tento účel

 • pomáhajú novinárom pri práci a informujú ich o vplyve európskych záležitostí;
 • organizujú semináre pre novinárov a nabádajú ich, aby informovali o činnostiach Európskeho parlamentu;
 • vytvárajú mediálne príležitosti pre poslancov EP v celoštátnych, regionálnych, miestnych a špecializovaných médiách;
 • sledujú, či nedochádza k nezrovnalostiam a či sa neuverejňujú zavádzajúce informácie o Európskom parlamente, a uvádzajú ich na pravú mieru.

Ďalšie úlohy

 • pomoc pri návštevách poslancov EP v inštitucionálnej funkcii a podpora oficiálnych parlamentných delegácií a misií;
 • spolupráca so zastúpeniami Komisie a informačnými centrami Europe Direct.

spolocne.eu

Ľudia ako ty sa usilujú o lepšiu budúcnosť. Staň sa členom komunity: zapoj sa do politického procesu alebo pomôž propagovať dôležitosť volieb. Vyjadri sa k dianiu v Európe!

Staň sa členom komunity! Staň sa členom komunity!

O Parlamente

Európsky parlament je významné fórum pre politické diskusie a rozhodovanie na úrovni Únie. Poslancov a poslankyne Európskeho parlamentu priamo volia voliči a voličky jednotlivých členských štátov, aby zastupovali ich záujmy.

Prejsť na webovú stránku Prejsť na webovú stránku: O Parlamente

Zisti viac o tom, čo Európsky parlament ponúka mladým ľuďom

Chceš stretnúť nových ľudí, cestovať a nazbierať nové zážitky? Máš nápad, ktorý by mohol zmeniť Európu, alebo sa chceš jednoducho dozvedieť viac o tom, ako funguje európska demokracia? Bez ohľadu na to, čo hľadáš, Európsky parlament má vždy čo ponúknuť. Vítaný je každý. 

Prejsť na webovú stránku Prejsť na webovú stránku: Youth Hub

Čo robí Európa pre mňa

Aký vplyv má Európa na náš každodenný život? Ako ovplyvňuje našu prácu, rodiny, zdravotnú starostlivosť, bezpečnosť, spotrebiteľské rozhodnutia a sociálne práva? Zistite, aký pozitívny vplyv má Európska únia vo vašom regióne a vo vašom každodennom živote. 

Prejsť na webovú stránku Prejsť na webovú stránku: Čo robí Európa pre mňa