Мисия на бюрата за връзка

Бюрата за връзка на ЕП отговарят за изпълнението на място на комуникационните дейности на институцията, като крайната цел е да подобрят осведомеността на хората за въздействието на Европейския парламент върху ежедневието им и да стимулират ангажирането им с европейския демократичен процес.

Бюрата осъществяват диалог с гражданите и заинтересованите страни, контактуват с националните, регионалните и местните медии и оказват подкрепа на членовете на Европейския парламент при изпълнението на техните официални мандати в държавите членки.

Работа с гражданите

Бюрата за връзка на ЕП работят с местното население и повишават осведомеността за това какво представлява Европейският парламент, какви са неговите функции и за какво се застъпва той, а така също и за въздействието, което неговите разисквания оказват върху ежедневието на гражданите.

Те правят това, като:

 • създават, развиват и популяризират мрежа от заинтересовани граждани;
 • провеждат комуникационни кампании, в т.ч. организират събития и изложби;
 • насърчават дебат по актуални въпроси, разглеждани на равнище ЕС, за да стимулират участие в европейската парламентарна демокрация;
 • популяризират ролята на Европейския парламент и отговарят на искания за информация.

Работа със заинтересованите лица и с лицата, популяризиращи информация

Заинтересованите лица включват национални, регионални и местни органи, групи на гражданското общество, мрежи, сдружения, учители, училища, университети, мозъчни тръстове, браншови организации, органи на ЕС и др. Бюрата за връзка на ЕП развиват и поддържат отношения със стратегически заинтересовани лица.

Те правят това, като:

 • насърчават дебати относно европейското законодателство и законодателната дейност на членовете на ЕП;
 • гарантират, че заинтересованите лица получават целенасочена информация за областите, които са особено важни за тях;
 • работят с учители и академични организации и предоставят образователни ресурси;
 • включват ги и ги подпомагат в дейности, свързани с утвърждаването на ценностите на ЕС и демокрацията;
 • работят с националните, регионалните и местните органи в държавите членки.

 
Работа с медиите

Бюрата за връзка на ЕП предоставят проактивно информация за новини, дебати и решения, свързани с ЕС, на националните, регионалните, местните и специализираните медии.

Те правят това, като:

 • подпомагат журналистите в тяхната работа и ги осведомяват за въздействието на европейските въпроси;
 • организират семинари за журналисти и ги канят да отразяват дейностите на Европейския парламент;
 • създават медийни възможности за членовете на ЕП в националните, регионалните, местните и специализираните медии;
 • следят за неточности и подвеждащи новини за Европейския парламент и ги коригират.

 
Други задачи

 • предоставят подкрепа за посещения на членове на Европейския парламент, които имат институционална роля, и за официални парламентарни делегации и мисии;
 • сътрудничат си с представителствата на Комисията и с информационните центрове Europe Direct.

zaednoza.eu

Хора като Вас са готови да предприемат действия за едно по-добро бъдеще. Присъединете се към общността – чрез участие в политическия процес или като разяснявате колко важно е гласуването. Имате думата за Европа!

Присъединете се към общността! Присъединете се към общността!

За Парламента

Европейският парламент е важен форум за политически дебат и вземане на политически решения на равнище ЕС. Членовете на Европейския парламент се избират пряко от гласоподавателите във всички държави членки, за да представляват интересите на хората.

Посетете уебсайт Посетете уебсайт: За Парламента

Вижте предложението на Европейския парламент за младите хора

Искате ли да се срещнете с нови хора, да пътувате и да натрупате нови преживявания? Имате ли идея, която би могла да промени Европа, или просто искате да научите повече за начина, по който функционира европейската демокрация? Каквото и да търсите, има нещо за Вас в Европейския парламент — поканата е за всички. 

Посетете уебсайт Посетете уебсайт: Youth Hub

Какво прави Европа за мен

Какво е отражението на Европа върху нашето ежедневие? Как тя оказва въздействие върху нашите работни места, нашите семейства, нашето здравеопазване, нашата сигурност, потребителския ни избор и социалните ни права? Открийте положителното въздействие на Европейския съюз във Вашия регион и във Вашето ежедневие. 

Посетете уебсайт Посетете уебсайт: Какво прави Европа за мен