EP vietējo biroju uzdevumi

EPLO ir atbildīgi par EP komunikācijas pasākumu īstenošanu vietējā līmenī. To galvenais mērķis ir panākt, ka cilvēki labāk izprot, kā Eiropas Parlamenta darbs ietekmē viņu ikdienu, un veicināt sabiedrības iesaistīšanos Eiropas demokrātijas procesā.

EP vietējie biroji sadarbojas ar iedzīvotājiem un ieinteresētajām personām, uztur kontaktus ar valstu, reģionālajiem un vietējiem medijiem un sniedz atbalstu Eiropas Parlamenta deputātiem, tiem sava oficiālā mandāta ietvaros darbojoties dalībvalstīs.

Sadarbība ar iedzīvotājiem

EP vietējie biroji sadarbojas ar vietējiem iedzīvotājiem un uzlabo viņu informētību par to, kas ir Eiropas Parlaments, ko tas dara, par ko iestājas un kā tajā lemtais ietekmē cilvēku ikdienu.

To dara:

 • veidojot, paplašinot un aktivizējot ieinteresēto iedzīvotāju tīklu;
 • rīkojot komunikācijas kampaņas, tostarp pasākumus un izstādes;
 • veicinot debates par aktuāliem, ES līmenī apspriestiem jautājumiem, tādējādi sekmējot līdzdalību Eiropas parlamentārajā demokrātijā;
 • informējot par Eiropas Parlamenta lomu un atbildot uz informācijas pieprasījumiem.

Sadarbība ar ieinteresētajām personām un informācijas izplatītājiem

Ieinteresētās personas ir valsts, reģionālās un vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības grupas, tīkli, asociācijas, pedagogi, skolas, augstskolas, ideju laboratorijas, nozaru pārstāvju organizācijas, ES struktūras utt. EP vietējie biroji attīsta un veicina attiecības ar stratēģiski nozīmīgām ieinteresētajām personām.

To dara:

 • veicinot debates par Eiropas tiesību aktiem un deputātu likumdošanas darbu;
 • nodrošinot, ka ieinteresētās personas saņem tām īpaši atlasītu informāciju par konkrētām jomām, kas šīs personas visvairāk interesē;
 • sadarbojoties ar pedagogiem un akadēmiskajām organizācijām un nodrošinot izglītojošus līdzekļus;
 • iesaistot un atbalstot tos darbībās, kas saistītas ar ES vērtību un demokrātijas popularizēšanu; 
 • sadarbojoties ar valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iestādēm dalībvalstīs.

Sadarbība ar medijiem

EP vietējie biroji proaktīvi nodrošina, ka ES ziņas, diskusijas un lēmumi nonāk pie valsts mēroga, reģionālajiem, vietējiem un specializētajiem medijiem.

To dara:

 • palīdzot žurnālistiem viņu darbā un informējot viņus par Eiropas mēroga jautājumu ietekmi;
 • organizējot seminārus žurnālistiem un aicinot viņus informēt sabiedrību par Eiropas Parlamenta darbību;
 • radot iespējas EP deputātiem paust savu viedokli valsts mēroga, reģionālajos, vietējos un specializētajos medijos;
 • raugoties, vai netiek paustas neprecīzas un maldinošas ziņas par Eiropas Parlamentu un atspēkojot tās.

Citi uzdevumi

 • Sniegt atbalstu EP deputātu darba vizītēm un oficiālām parlamentārajām delegācijām un misijām
 • Sadarboties ar Komisijas pārstāvniecībām un Europe Direct informācijas centriem.

mesesamkopa.eu

Jaunieši, kam rūp Eiropas nākotne, aktīvi darbojas tās labā. Pievienojies šai jauniešu kopienai un iesaisties politiskajos procesos vai palīdzi popularizēt vēlēšanu nozīmi. Ietekmē Eiropas norises!

Pievienojies šai jauniešu kopienai! Pievienojies šai jauniešu kopienai!

Par Parlamentu

Eiropas Parlaments ir būtisks forums ES līmeņa politiskajām debatēm un lēmumu pieņemšanai. Eiropas Parlamenta deputātus ievēlē tiešās vēlēšanās no katras dalībvalsts, lai viņi pārstāvētu iedzīvotāju intereses.

Plašāk Plašāk: Par Parlamentu

Uzzini, ko Eiropas Parlaments piedāvā jauniešiem

Vai vēlies satikt jaunus cilvēkus, ceļot un gūt jaunu pieredzi? Vai tev ir ideja, kas varētu mainīt Eiropu, vai varbūt tu vienkārši vēlies uzzināt vairāk par to, kā darbojas Eiropas demokrātija? Lai arī kāds būtu tavs mērķis, tu noteikti daudz iegūsi, ja piedalīsies Eiropas Parlamenta rīkotajos jaunatnes pasākumos, kuros aicināts piedalīties ikviens. 

Plašāk Plašāk: Youth Hub

Ko manā labā dara Eiropa

Kāda ir Eiropas nozīme mūsu ikdienā? Kā tā ietekmē darbvietas, ģimenes, veselības aprūpi, drošību, patērētāju izvēli un mūsu sociālās tiesības? Uzziniet, kāda ir Eiropas Savienības pozitīvā ietekme jūsu reģionā un jūsu ikdienas dzīvē. 

Plašāk Plašāk: Ko manā labā dara Eiropa